สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
 
 
 
 
   
    นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา  ได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถดำเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว ้ข้างต้นโดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักไว้  9  ยุทธศาสตร์พร้อมแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
               1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ พร้อมมีการเชื่อมโยงโครงข่าวระหว่างอำเภอ
               1.2 การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
               1.3 การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
               1.4 การพัฒนาระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
               1.5 การซ่อมแซมระบบประปา
               1.6 การปรับปรุงท่อเมนระบบประปา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
               2.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
               2.2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
               2.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
               2.4 ด้านสวัสดิการชุมชน
               2.5 ป้องกันยาเสพติด
               2.6 สงเคราะห์เด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์
               2.7 การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
               2.8 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน และภัยจากการกระทำของมนุษย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
               3.1 ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
               3.2 การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
               4.1 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน
               4.2 ด้านการส่งเสริมการลงทุน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ      สิ่งแวดล้อม
               5.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               5.2 การกำจัดและจัดการขยะและบำบัดน้ำเสีย
               5.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
               6.1 การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
               7.1 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
               7.2 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
               7.3 การป้องกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
               8.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
               8.2 ส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่
               8.3 การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม
               8.4 สร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ
               8.5 การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน
               8.6 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น
               8.7 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
               9.1 การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ
               9.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
9.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม