สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
 
 
 
 
 
 
น.ส.เมทินี ตรีเนตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
นางสาวเมทินี ตรีเนตร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
นางสาวภัทรา ศิลา
หัวหน้าสำนักปลัด
นายอรรณนพ ล้อรัตนไชยยงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางรักชนก ภู่โต
ผู้อำนวนการกองคลัง