สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
 
 
 
 
 
กองคลัง
 
นางรักชนก ภู่โต
ผู้อำนวนการกองคลัง
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุภาพรรณ พันธุ์โพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาววิไลลักษณ์ โกมุทพันธุ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวกิ่งกาญจน์ แสนกาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายกิตจายุทธ อารีย์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ