สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัด
 
นางสาวภัทรา ศิลา
หัวหน้าสำนักปลัด
นางภัทรานิษฐ์ สุครีวานัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวกัญศรัศม์ ดีมาก
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอินทรฤทธิ์ พาเผ่าพันธุ์
นิติกร
นางสาวนารินทร์ ปุยอาภรณ์
นักพัฒนาชุมชน
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นายณรงค์ศักดิ์ กุลวงศ์คเณศ
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริวรรณ มีชูเกศ
ครู
นางสาวเจษฎี อยู่คำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวกิตติมา บ้านยาง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวบุษกร พรมเนตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลฯ
นายธนวิน โตทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายนพดล เพชรแดง
นักการภารโรง
นายโชติ ขยันมาก
พนักงานขับรถยนต์