สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
 
 
 
 
 
นายวีรวัฒน์ วงษ์เพิก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
นางอาลิสา ไตรพรหม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา
ว่าที่เรือตรีสิทธิชัย วรรณมาศ
เลขานุการสภา
นางดวงกมล เทศเพ็ญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา (หมู่ที่ ๑)
นายประทุม บุญศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา (หมู่ที่ ๑)
นางนิตย์ ตรีมณี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา (หมู่ที่ ๒)
นายวิชัย มีชูเกศ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา (หมู่ที่ ๒)
นายสมชาย กรีสุธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา (หมู่ที่ ๓)
นายเหรียญ กรีสุทธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา (หมู่ที่ ๓)
นายสม อารีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา (หมู่ที่ ๔)
นางรัตนา งามสมโชติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา (หมู่ที่ ๕)
นางสาวปาลพัชร์ หาวิธี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา (หมู่ที่ ๖)
นางสาวศรีนวล ตรีพาทย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา (หมู่ที่ ๖)