สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
 
 
 
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การคมนาคม
- ถนนลาดยาง             4      สาย
- ถนนคอนกรีต          24      สาย
- ถนนลูกรัง                3      สาย

การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ     5        แห่ง

การไฟฟ้า
การบริการไฟฟ้าของส่วนภูมิภาคอำเภอนครหลวงและอำเภอภาชี  ให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึงและได้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้กับทุกครัวเรือน จำนวน 6 หมู่บ้าน 885  ครัวเรือน

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ระบบประปาหมู่บ้าน     12             แห่ง