สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
 
 
 
 
ลักษณะทางสังคม
 

การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                               จำนวน    2    แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านข่อยโทน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัย(ละมุ)
โรงเรียนประถมศึกษา                           จำนวน    2    แห่ง
- โรงเรียนบ้านข่อยโทน
- โรงเรียนวัดอุทัย(ละมุ) เชาวนวิทยา
โรงเรียนมัธยมศึกษา                             จำนวน    2    แห่ง
- โรงเรียนบ้านข่อยโทน (ขยายโอกาส)
- โรงเรียนวัดอุทัย(ละมุ) เชาวนวิทยา (ขยายโอกาส)

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัด/สำนักสงฆ์                                    จำนวน    2    แห่ง
- วัดไทรงาม
- วัดอุทัย (ละมุ)

การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเสนา   จำนวน    1    แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่พักสายตรวจ                                   จำนวน    1    แห่ง

กลุ่ม/องค์กร/กลุ่มมวลชนจัดตั้ง
- อาสาสมัครสาธารณสุข                   48    คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       43    คน
- ลูกเสือชาวบ้าน                           120    คน
- กลุ่มอาชีพสตรี                                6   กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์                                6   กลุ่ม
- กลุ่ม อสม.                                     6   กลุ่ม