สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
พนักงานส่วนตำบล
แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.
 
 
 
 
>
 
ลักษณะที่ตั้ง
 
ที่ตั้ง
            องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา (ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป  เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539  และประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ) ในปัจจุบัน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540  โดยตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ห่างจากอำเภออุทัยประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 18 กิโลเมตร
 
เนื้อที่
      ตำบลเสนา มีเนื้อที่ประมาณ  26  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,250 ไร่ 
 
        
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

ตำบลกระจิว และตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี
ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย
ตำบลบ้านหีบ และตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย
ตำบลข้าวเม่า และตำบลอุทัย อำเภออุทัย  

 
 
จำนวนหมู่บ้าน
 
           จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  6  หมู่  ได้แก่

-หมู่ที่  1

บ้านคุ้งระกำ

โดยมี

นายนคร  งามสมชาติ

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  2

บ้านละมุใหม่

โดยมี

นายสมหมาย   โกมุทพันธุ์

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  3

บ้านละมุเก่า

โดยมี

นางสิน  งาเนียม

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  4

บ้านข่อยโทน

โดยมี

นางสาวโกสุม  คงสมโอษฐ์

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  5

บ้านดอนกระแส

โดยมี

นางชูศรี  ตรีนะภา

เป็นผู้ใหญ่บ้าน

-หมู่ที่  6

บ้านแม่ลา

โดยมี

นายอ้อ  หาวิธี

เป็นกำนัน

 
จำนวนประชากร โดยจำแนกหมู่บ้าน เพศ และจำนวนครัวเรือน  ได้ดังนี้
 
          

หมู่ที่

บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

1

บ้านคุ้งระกำ

203

201

404

126

2

บ้านละมุใหม่

382

431

813

250

3

บ้านละมุเก่า

473

466

939

277

4

บ้านข่อยโทน

182

191

373

110

5

บ้านดอนกระแส

82

97

179

59

6

บ้านแม่ลา

157

161

318

74

รวมทั้งสิ้น

1,479

1,547

3,026

896


***** ที่มา : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อำเภออุทัย ณ  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2557 *****

 
ภูมิประเทศ
 
          ลักษณะพื้นที่ของตำบลเสนา เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองธรรมชาติ จำนวน 2 สาย และคลองชลประทาน จำนวน 3 สาย ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 3 แห่ง  บึง หนอง จำนวน 10 แห่ง เป็นแหล่งน้ำของตำบล
 
ภูมิอากาศ
 
          ตำบลเสนา มีลักษณะสภาพอากาศแบบร้อนชื้น ประกอบไปด้วยฤดูร้อนในช่วงประมาณเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ฤดูฝนในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน และฤดูหนาวในช่วงประมาณเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์  โดยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ๒ ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้